Cấu hình trang

ⓕ Phông chữ

  • -2
  • -1
  • 0
  • +1
  • +2

Tin tức

Đa dạng sinh học biển đang bị đe dọa

Tiềm năng thủy sản tự nhiên ở các vùng nước nội địa của Việt Nam rất lớn để phát triển khai thác, nuôi trồng và sinh kế cho người dân. Tuy nhiên, ngành thủy sản Việt Nam cũng đang phải đối mặt với rất nhiều thách thức như: Sự suy giảm nguồn lợi thuỷ sản ở cả vùng biển và vùng nội địa; ô nhiễm rác thải nhựa, suy thoái hệ sinh thái thuỷ sinh... 

Cùng chuyên mục

Phong phú hà nam